کنداکتور نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی
1397/02/16

کنداکتور نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی
دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس 
18 و 19 اردیبهشت ماه 1397
ساعت 9 الی 20