...و اما چرا تکرار محور ویژه؟
1397/11/23

شاید دو دلیل بتواند توضیح‌گرِ چرایی تکرار محور ویژه «مسئله دانشگاه و زیست دانشجویی» باشد:

۱- همچنان مسئله‌ دانشگاه و زیست دانشجویی زنده‌ است. این مسئله‌ی‌ زنده با سازوکارها و فرایندهای پیچیده‌تر و درهم‌تنیده‌تری به مسائل دیگر نیز پیوند می‌خورد و بنابراین ای‌بسا بواسطه و ازمیانِ مسئله‌ی دانشگاه بتوان میدانِ بزرگ‌تری از میدان‌های دیگر را که با هم در نسبت‌های تقاطعی‌اند، ترسیم کرد و با آنها درگیر شد.
۲- همچنان محور آزاد و امکان چینشِ پنل‌های موضوعی مختلف به ما این امکان را می‌دهد تا ببینیم امسال «بیشتر» متن‌ها حولِ چه مسائل و موضوعاتی می‌گردد. بنابراین تکرار خلاقانه و متفاوت اگر در محور ویژه تاحدودی رخ خواهد داد، در محور آزاد خواستِ ایجادِ تغییری بالکل متفاوت در پنل‌های سمپوزیوم به‌تمامی فراهم است. امیدواریم امسال نیز موضوعاتِ متنوعِ محور آزاد درکنارِ محور ویژه وزنی برابر داشته‌باشد.