محورها و زیرمحورهای پیشنهادیِ محور ویژۀ دومین سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی کشور
1397/12/13

 

 

 

شایان ذکر است تمامی محورهایی که در ادامه می‌آید، صرفاً محورهایِ پیشنهادی و زیرمحورها نیز روشنگر ابعاد مختلف آن هستند. از همین رو، اگر ایده‌ای ذیلِ محورهایِ پیشنهادی نگنجد و یا بُعدی از محورها مغفول مانده باشد، ما از دریافتِ آن از سوی شما استقبال می‌کنیم. از سوی دیگر، بدیهی به نظر می‌رسد که همۀ ابعاد پیشنهادیِ محورها مخالفت و موافقت‌هایِ نظری و تجربی را برمی‌انگیزاند. شورایِ راهبردیِ همایش، رو به هر شکی از استدلال‌ورزیِ متقن و نو گشوده است:

 

 

 

  

 

 دانشگاه و منطق بازار
خصوصی‌سازی/پولی‌سازی دانشگاه‌ها و تجربۀ زیستۀ دانشجویان
تفاوت تجارب دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی
محتوای آموزشی، بازار کار و بحران اشتغال
جهانی‌شدن و دانشگاه
خرید و فروش پایان‌نامه و مقالات
خودگردانی دانشگاه
بدهکارسازی دانشجویان و حیات دانشگاهی
موقتی‌سازی اعضای هئیت علمی
تجربۀ زیستۀ دانشجویان از طرح کارورزی
تجربه‌نگاری از کار هنگام تحصیل
سیاست «دانشگاه کارآفرین»؛ ملزومات و عواقب آن

 

جامعه و میدان دانشگاه
زیست شبانۀ دانشجویان
اعتماد اجتماعی میان/نسبت به دانشجویان
اعتقادات دینی نزد دانشجویان
رابطۀ مرکز- پیرامون و محرومیت
تجربۀ زندگی در خانه‌های دانشجویی
مدرنیزاسیون دانشگاه در ایران
جایگاه دانشگاه در نظام اجتماعی ایران
دانشجویان و شبکه‌های مجازی
جنسیت و نظام آموزشی
آسیب‌های اجتماعی دانشجویان (خودکشی، اعتیاد و..)
رسالت اجتماعی دانشگاه
مدرک‌گرایی و منزلت اجتماعی
دانشگاه و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی
دانشجویان و مطالبات صنفی
دانشگاه و اقلیت‌ها (قومی-مذهبی)

 

دانشگاه و عرصۀ سیاست
پدیدارشناسی تجربۀ کنشگری دانشجویان
شهروندی دانشگاهی و حقوق دانشجویان
رابطۀ دولت و دانشگاه
فرایند تصمیم‌سازی و استقلال دانشگاه
تبعات سیاست بومی‌گزینی
ساخت قدرت در حیات دانشگاهی

 

کلاس درس و محیط دانشگاه
کشاکش تصورات و واقعیات
تبعیض، نابرابری و آرایش طبقاتی
تقلب علمی
دانشگاه و تجارب عاطفی
مکانیسم‌های جذب هئیت علمی
فضا-زمان در دانشگاه
ارزش‌ها در فضای رسمی و غیررسمی
دانشگاه و مسئلۀ نخبگی
تشکل‌زدایی و زوال فعالیت‌های جمعی
بی‌انگیزگی و جدیت‌زدایی در کلاس درس


خوابگاه
سیاست‌های کنترلی و مراقبتی
تجربۀ دانشجویان از تبعات برون‌سپاری خدمات رفاهی
شکاف زندگی عمومی و خصوصی
پیامدهای پراکنده‌سازی جغرافیایی خوابگاه‌ها
چگونگی مصرف اوقات فراغت