کنداکتور دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی 
1398/02/07

کنداکتور دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی 
دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
۹، ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
ساعت ۹ الی ۱۸