برگزاری نخستین جلسۀ هم‌اندیشی
1396/03/17

این جلسه که اولین نشست هم‌­اندیشی در راستای برگزاری سمپوزیوم محسوب می‌شد، با حضور اعضای انجمن علمی دانشجویی جامعه‌­شناسی دانشگاه تربیت مدرس و برخی از اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور، دیروز در محل دفتر انجمن علمی دانشجویی جامعه­‌شناسی دانشگاه تهران برگزار شد. حاضرین در جلسه پس از گفتگو و هم‌فکری، تصمیم گرفتند تا همایش را در پنج محور کلی برگزار کنند. از این رو بنا شد محورهای همایش (مسئلۀ شهر، مسئلۀ فرهنگ، فاجعه، جامعه‌­شناسی اقتصادی و جامعه‌­شناسی سیاسی) - که پیشترتوسط اعضای انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تدوین شده بود - به دکتر محمد رضایی به عنوان دبیر علمی همایش ارائه گردد و پس از اخذ نظر ایشان، سایر امور برگزاری سمپوزیوم پی گرفته شود.